Skupščina delničarjev Gorenje, d.d.

2018

26. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Sklic 26. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d. d., sklicujeta 26. skupščino delničarjev družbe Gorenje, d. d., ki bo v torek, 12. junija 2018, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Dodatna pojasnila v zvezi s skupščino:

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino, vključno z letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, predstavitvijo kandidatov za člane nadzornega sveta iz 4. točke sklica v skladu z ZGD-1 in Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 8. 6. 2018, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 8. 6. 2018.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 18. 5. 2018.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 18. 5. 2018 družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.gorenje.com. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh www.gorenje.com. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. 

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh www.gorenje.com.

Informacije:

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d.

Čas sklica

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 11.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 10.00 ure naprej.

-----------------------------------------------

Gorenje, d.d.
Partizanska 12
SI-3320 Velenje

Tel.: 03 899 1345  ali 03 899 2150

Fax: 03 899 2501 ali 03 899 2800

----------------------------------------

Prijava na skupščino

Delničarjem, ki se želijo osebno udeležiti skupščine, želimo olajšati prijavo na skupščino delničarjev z naslednjim obrazcem, ki ga lahko izpolnijo in ga pošljejo na naslov družbe Gorenje, d.d., (za skupščino delničarjev), Partizanska c. 12, SI-3320 Velenje.

Prijava na skupščino s pooblastilom

Delničarji, ki se osebno ne morejo udeležiti skupščine, pa se lahko prijavijo na skupščino in pooblastijo drugo osebo (npr. ožji družinski član, ipd.), da uresničuje njihove glasovalne pravice na skupščini. V ta namen izpolnijo priloženi obrazec in ga pošljejo na naslov družbe Gorenje, d.d., (za skupščino delničarjev), Partizanska c. 12, SI-3320 Velenje. Ta način prijave oziroma uresničevanja glasovalne pravice ne pomeni, da gre za organizirano zbiranje pooblastil, ki se lahko izvaja samo v skladu z veljavnimi predpisi.

Imenovanje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev

Delničar posreduje družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti, podpisani z digitalnim podpisom na podlagi veljavnega digitalnega potrdila.

  • Poštni naslov skupscina@gorenje.si (in skupscina@gorenje.com, kot sinonim)
  • Uporabnik elektronske pošte (bodoči pošiljatelj digitalno podpisanega sporočila) si mora priskrbeti kvalificirano digitalno potrdilo (na Sigen-CA, Posta®-CA, ali kje drugje)
  • Uporabnik kreira novo poštno sporočilo s celotno vsebino
  • Uporabnik digitalno podpiše sporočilo (klikne na ikono Podpiši pri Sporočilo / Možnosti)
  • Pomembno: uporabnik naj sporočila ne šifrira, ker bo v šifrirano sporočilo zadržano ali zavrnjeno!
  • Uporabnik pošlje sporočilo

Prijava na skupščino

Delničarjem, ki se želijo osebno udeležiti skupščine, želimo olajšati prijavo na skupščino delničarjev z naslednjim obrazcem, ki ga lahko izpolnijo in ga pošljejo na naslov družbe Gorenje, d.d., (za skupščino delničarjev), Partizanska c. 12, SI-3320 Velenje.

Prijava na skupščino s pooblastilom

Delničarji, ki se osebno ne morejo udeležiti skupščine, pa se lahko prijavijo na skupščino in pooblastijo drugo osebo (npr. ožji družinski član, ipd.), da uresničuje njihove glasovalne pravice na skupščini. V ta namen izpolnijo priloženi obrazec in ga pošljejo na naslov družbe Gorenje, d.d., (za skupščino delničarjev), Partizanska c. 12, SI-3320 Velenje. Ta način prijave oziroma uresničevanja glasovalne pravice ne pomeni, da gre za organizirano zbiranje pooblastil, ki se lahko izvaja samo v skladu z veljavnimi predpisi.

25. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d. d.

2017

24. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

2016

23. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

2014

2010

2009

2008

2010

2009

2008