Podatki o delnicah z oznako GRVG

Za vse dodatne informacije, nam lahko pišete ali nas pokličete na:

Izdajatelj Gorenje, d.d.
Odnosi z investitorji

Ime in priimek: Bojana Rojc
Naslov: Partizanska 12, SI - 3320 Velenje
Tel.:  +386 (0) 3 899 13 45
Faks: +386 (0) 3 899 25 27

Krovna družba Gorenje, d.d.: Delniška družba od leta 1997, po zaključenem lastninskem preoblikovanju 

Osnovni kapital v nominalni vrednosti: 101.415.882,14 EUR / sklep Okrožnega sodišča v Celju - Srg 2018/37801 z dne 11. 10. 2018 

Število navadnih imenskih kosovnih delnic: 24.303.302 delnic / sklep Okrožnega sodišča v Celju - Srg 2018/37801 z dne 11. 10. 2018 

Lastne delnice: 0 delnic / sklep Okrožnega sodišča v Celju - Srg 2018/37801 z dne 11. 10. 2018 

Oznaka borzne kotacije: GRVG 

Nominalna vrednost delnice:  1.000 SIT (do 21. 12. 2006) 

Uvedba kosovnih delnic:
1 kos (od 22. 12. 2006 - z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register) 

Izdane delnice: So istega razreda in dajejo imetnikom sorazmerno pravico do upravljanja po načelu vsaka delnica en glas. 

Področje odnosov z vlagatelji

V družbi posvečamo velik pomen kakovosti komuniciranja z delničarji in drugimi zainteresiranimi javnostmi. Zaradi tega redno objavljamo izčrpna obdobna poročila in druge informacije o poslovanju družbe in Skupine Gorenje.

Izdaja delnic (podatki o prvi prodaji delnic)

Delnice so bile izdane v skladu s Programom lastninskega preoblikovanja Gorenja, d.o.o. Agencija za trg vrednostnih papirjev je odobrila javno prodajo delnic z odločbo štev. 11/156/AG-96, z dne 16. 7. 1996.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Naslov: Poljanski nasip 6, SI - 1000 Ljubljana
Tel.:  +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
E-pošta: webmaster@a-tvp.si 
Spletna stran: www.a-tvp.si/

Prenos delnic

Delnice so bile izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register pri KDD, centralna klirinško depotna družba, Tivolska 48, Ljubljana, dne 27. 5. 1998. Vse delnice glasijo na ime in so prosto prenosljive.

KDD, Centralna klirinško depotna družba

Naslov: Tivolska 48, SI - 1000 Ljubljana
Tel.:  +386 (0)1 307 35 00
Faks: +386 (0)1 307 35 08
E-pošta: info@kdd.si 
Spletna stran: www.kdd.si/ 

Izplačevanje dividend

Izdajatelj Gorenje, d. d., prilagaja politiko dividend naložbeni in finančni strategiji podjetja in Skupine Gorenje. Vsekakor pri tem ne zanemarja pričakovanj in interesov investitorjev, ki so glede na lastniško strukturo zelo različni. Ker je Gorenje v preteklosti vlagalo v svoj razvoj le sredstva v višini razpoložljive amortizacije, bo v naslednjem obdobju težilo k večjim vlaganjem, za kar bo potrebovalo tudi del tekočih dobičkov. Politika dividend je zato podrejena investicijski politiki in politiki strukture kapitala.

Datum preseka za katerega se ugotovijo upravičenci do dividende in datum izplačila dividend sta določena v skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d.

Obdavčitev dividend, izplačanih domačim fizičnim osebam

Dividende, izplačane domačim fizičnim osebam, so obdavčene po 25 % davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 80 % od skupnega zneska bruto dividend. Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi domačih fizičnih oseb, ker se šteje, da je odvedeni davek dokončni davek.

Trgovanje z delnicami

Pred uvrstitvijo delnic v borzno kotacijo A se je od 2. 6. 1998 dalje trgovalo z delnicami Gorenja na prostem trgu Ljubljanske borze. Z delnicami Gorenja, d.d., se trguje v borzni kotaciji Ljubljanske borze od 10. 11. 2000 dalje. Od 3. 10. 2005 dalje je delnica uvrščena v prvo kotacijo Ljubljanske borze.

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d. d.

Naslov: Slovenska cesta 56, SI - 1000 Ljubljana
Tel.:  +386 (0)1 471 02 11
Faks: +386 (0)1 471 02 13
E-pošta: info@ljse.si 
Spletna stran: www.ljse.si/

Delnice Gorenja od 30. 12. 2013 na Varšavski borzi (oznaka GRV)

Varšavska borza (Warsaw Stock Exchange)

Naslov: ul. Ksiazeca 4, 00-498 Varšava, Poljska
Tel.:   +48 22 628 32 32
Faks:  +48 22 628 17 54
E-pošta: gpw@gpw.pl
Spletna stran: www.gpw.pl