GRV06

Uvrstitev komercialnih zapisov GRV06 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg - 2. 2. 2018

Gorenje, d. d., zainteresirano javnost obvešča, da je za namen uvrstitve v trgovanje na Ljubljansko borzo, d. d., 11.534 komercialnih zapisov z oznako GRV06 v skupni nominalni vrednosti 11.534.000 evrov, ki zapadejo v plačilo dne 21. 12. 2018 in ki so bili 1. 2. 2018 izdani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih paprijev pri KDD d. d., na Ljubljansko borzo, d. d., posredovalo zahtevo za uvrstitev predmetnih komercialnih zapisov v trgovanje na organiziran trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

S komercialnimi zapisi z oznako GRV06 se bo lahko trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana po njihovi uvrstitvi v trgovanje. Informacijo o tem bo objavila Ljubljanska borza, d. d., v okviru sistema SEOnet.

Več informacij glede komercialnih zapisov GRV06, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., je vsebovanih v pripetem dokumentu.

Šesta izdaja komercialnih zapisov GRV06

Gorenje, d. d., je z namenom sezonskega financiranja poslovanja že šestič zapored izdalo komercialne zapise v nominalni vrednosti 11.534.000 evrov. Komercialni zapisi z datumom začetka obrestovanja 1. 2. 2018 in datumom zapadlosti 21. 12. 2018 imajo v primeru nakupa v prvi prodaji obrestno mero v višini 1,90 odstotka letno.

Komercialni zapisi z oznako GRV06 so imenski in so bili dne 1. 2. 2018 izdani v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD (KDD Centralna klirinško depotna družba, d. d.), v nominalni vrednosti 1.000 evrov na apoen, torej je bilo skupno izdanih 11.534 komercialnih zapisov, ki so prosto prenosljivi. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči Gorenje, d. d. z vsem svojim premoženjem, niso pa zavarovani s posebnim jamstvom. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev po tem, ko bodo le-ti uvrščeni v trgovanje, za kar bo izdajatelj podal zahtevo na Ljubljansko borzo d. d. V postopku prve prodaje je komercialne zapise vpisalo in vplačalo 23 vlagateljev v skupni nominalni vrednosti 11.534.000 evrov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu opravljata za Gorenje, d.d. opravljata družba ALTA Invest, d. d. in ALTA Skupina d.d. iz Ljubljane.

Gorenje sprejelo sklep o izdaji komercialnih zapisov in pričelo s ponudbo komercialnih zapisov - 24. 1. 2018

Družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje,  (v nadaljevanju: Gorenje, d.d. ali izdajatelj ali družba) obvešča javnost, da je uprava družbe dne 24. 1. 2018 sprejela sklep o izdaji komercialnih zapisov, na podlagi katerega bo izdala komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti do 15.000.000,00 EUR, z nominalnim zneskom enega komercialnega zapisa 1.000,00 EUR. Izdajatelj si pridržuje pravico, da bodisi poveča bodisi zmanjša skupno nominalno vrednost izdaje. Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Obrestna mera komercialnih zapisov znaša 1,90% letno (računano na 360 dni). Obrestno obdobje se začne dne 1. 2. 2018, glavnica komercialnih zapisov pa dospe v izplačilo 21. 12. 2018.

Prodajna cena komercialnih zapisov znaša 98,324% od nominalne vrednosti komercialnega zapisa, torej 983,24 EUR na apoen, pri čemer je minimalna nakupna količina 10 apoenov oz. 10.000,00 EUR nominalne vrednosti komercialnih zapisov.

Vpis novih komercialnih zapisov bo trajal od 24. 1. 2018 do 29. 1. 2018 do 12. ure, z rokom vplačila 1. 2. 2018 do 12. ure.

Pooblaščeni član, pri katerem poteka vpisovanje novih komercialnih zapisov, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana (v tekstu: ALTA Invest d.d. ali pooblaščeni član).

Ponudba komercialnih zapisov družbe Gorenje, d.d. se bo v Republiki Sloveniji opravila skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI), pri tem pa se ne bodo uporabile določbe 2. poglavja o objavi prospekta javnosti. ZTFI v okviru 25. člena instrumentov denarnega trga iz četrtega odstavka 7. člena ZTFI, katerih zapadlost je krajša od 12 mesecev, ne šteje med vrednostne papirje in se zato 2. poglavje ZTFI za komercialne zapise, ki so predmet ponudbe, ne uporablja. Komercialne zapise je možno ponuditi tudi na območju drugih jurisdikcij, ki obravnavajo komercialne zapise enako kot ZTFI oz. z uporabo katere koli izjeme oz. izjem od obveznosti objave prospekta, pod pogojem, da ne bo nobena od navedenih vrst ponudbe komercialnih zapisov imela za izdajatelja ali družbo ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. ali ALTA Skupina d.d., obe Železna cesta 18, Ljubljana za posledico obveznosti objave prospekta.

V primeru, da bo ponudba uspešna, bodo komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki v Centralnem registru vrednostnih papirjev Republike Slovenije pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi delniški družbi, Tivolska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) in se bodo v skladu z veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD po izdaji prosto prenašali z vpisom prenosa v centralnem registru pri KDD. Po izdaji bodo komercialni zapisi uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev Ljubljanska borza d.d., Ljubljana.

Ostali pogoji in podatki v zvezi s ponudbo in izdajo komercialnih zapisov so navedeni v Predstavitvenem dokumentu za prodajo komercialnih zapisov GRV06 - Gorenje, d.d., ki je dostopen pri pooblaščenem članu ALTA Invest d.d.

Vlagatelji naj ne vpisujejo ali kupujejo komercialnih zapisov Gorenje d.d. zgolj na podlagi informacij, navedenih v tem obvestilu, pač pa po preučitvi celotnega Predstavitvenega dokumenta in po pridobitvi ustreznih dodatnih informacij.

Gorenje načrtuje šesto izdajo komercialnih zapisov - 19. 1. 2018

Gorenje, d. d., načrtuje šesto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov z datumom začetka obrestovanja 1. 2. 2018 in datumom zapadlosti 21. 12. 2018.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila 19. 1. 2018.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja družba Alta Invest d. d.