Sreda, 11. junij 2008, Velenje

Objava sklepov 12. skupščine Gorenje, d.d.

Uprava Gorenje, d.d., objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Igor Vertuš in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca.

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 133.člen

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb s spremembami in dopolnitvami, Uprava Gorenje, d.d., objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v sredo,  11. junija 2008 ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in, ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Igor Vertuš in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca.

Uprava Gorenje, d.d.