Revizija in sistem notranjih kontrol

Družbe Skupine Gorenje so skladno z zakonom o gospodarskih družbah zavezane k reviziji računovodskih izkazov. Revizija se v skupini Gorenje opravlja od leta 1994.

Namen revizije je povečati stopnjo zaupanja uporabnikov računovodskih informacij. Revizor z ustreznimi revizijskimi postopki in metodami preveri računovodske izkaze obvladujoče družbe in Skupine ter izrazi mnenje o tem, ali so v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Zunanji revizor v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah poroča upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji nadzornega sveta.

Družba ima vzpostavljen tudi oddelek notranje revizije, ki je organizacijsko odgovoren predsedniku uprave, funkcijsko pa revizijski komisiji.

Notranja revizija zagotavlja ustrezno postavitev in delovanje sistema notranjih kontrol ter znižanje tveganj na sprejemljivo raven. Revizijski pregledi obsegajo revidiranje poslovnih področij in poslovnih enot v Sloveniji in tujini ter revidiranje poslovnih procesov v celotni Skupini Gorenje. Poleg rednih revizijskih pregledov oddelek izvaja tudi izredne in nenapovedane revizijske preglede ter različne svetovalne naloge.