Nadzorni svet družbe

Nadzorni svet Gorenja, d.d., in Skupine Gorenje nadzira poslovanje v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe, ter opravlja tudi druge naloge iz svoje pristojnosti.

Posebno pozornost posveča poslovnemu in finančnemu razvoju tako krovne družbe kot Skupine Gorenje, pomembnim poslovnim dogodkom ter uresničevanju splošnih strateških in poslovnih usmeritev.

Nadzorni svet sestavlja sedem predstavnikov kapitala, ki so jih izvolili delničarji in štirje predstavniki zaposlenih, ki jih je izvolil Svet delavcev Gorenja, d.d. Nov štiriletni mandat so začeli 20. 7. 2014.

Pod okriljem nadzornega sveta delujejo revizijska komisija nadzornega sveta, benchmark komisija nadzornega sveta, komisija nadzornega sveta za korporacijsko upravljanje, kadrovska komisija nadzornega sveta ter nominacijski odbor nadzornega sveta.