Akti družbe

Statut družbe Gorenje, d. d.

Poslovnik o delu Skupščine Gorenja, d. d.

Na skupščini Gorenja, d.d., je bil 20. 06. 2003 sprejet Poslovnik o delu Skupščine družbe Gorenje, d.d.

Poslovnik o delu Nadzornega sveta Gorenja, d. d.

Na podlagi 20. člena statuta družbe Gorenje, d.d., je Nadzorni svet družbe na svoji seji 30. 01. 2015 sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta Gorenja, d.d.

Poslovnik o delu uprave družbe Gorenje, d. d.

Politika upravljanja

Uprava družbe in Nadzorni svet Gorenja, d.d., sta 22.4.2014 na svoji 24. redni seji oziroma 24.4.2014 na svoji 50. redni seji sprejela dopolnjeno Politiko upravljanja družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje. Dokument predstavlja zavezo za prihodnje delovanje.

Kodeks ravnanja v Skupini Gorenje

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je 24. 4. 2014 sprejel Kodeks ravnanja, katerega namen je:   

  • zavezati družbo k najvišjim merilom poslovnega in etičnega ravnanja,
  • spodbujati etično ravnanje ter sankcionirati kršitve tovrstnih meril v družbi ter
  • razviti kulturo etičnega ravnanja v družbi, temelječo na etičnih merilih in etičnem ravnanju, ki jo bodo upoštevali tako direktorji oz. člani uprave in vodstvo kot tudi ostali zaposleni.

S sprejetjem, upoštevanjem in rednim obnavljanjem tega Kodeksa ravnanja, skupaj s Kodeksom korporativnega upravljanja družbe, statutom in predpisi, družba potrjuje svojo željo po vodenju ter širjenju dobrega etičnega ravnanja. Pri etiki in dobri poslovni praksi ne gre zgolj za vprašanje upoštevanja zakonov. Zato z namenom, da bi utrdili zaupanje delničarjev, zaposlenih, investitorjev ter širše javnosti, ta Kodeks ravnanja sega onkraj pravnih okvirjev in predpisov, ki trenutno veljajo v Sloveniji. Ravna se tako po nacionalnih kot mednarodno priznanih principih in praksah.(1)

Uprava družbe ter zaposleni razumejo ta Kodeks ravnanja kot svojo skupno obvezo in se zavezujejo, da bodo zagotovili upoštevanje in spoštovanje njegovega duha ter določil v vsej družbi kot tudi v vseh podružnicah in odvisnih družbah. Kodeks ravnanja predstavlja osnovni dokument za kreiranje vrednot Skupine Gorenje ter izhodišče za razvijanje in upravljanje korporativne kulture skladno z njegovo vsebino.

Družba bo v posebnem aneksu uredila praktična vprašanja in zadeve, katerih uvedbo občasno sprejmeta nadzorni svet ter uprava.

 

1 Med mednarodno priznanimi principi so med drugimi Sullivanovi principi (www.globalsullivanprinciples.org/), Principi UN o korporacijski etiki (www.unglobalcompact.org/), Koalicija za okoljsko odgovorna gospodarstva (www.ceres.org/), Standardi ILO o delovnih zadevah in vprašanjih (www.ilo.org), Dogovori OECD o podkupovanju in korupciji ter Smernice OECD na multinacionalne družbe (www.oecd.org).

Politika varstva konkurence in priročnik za ravnanje v skladu s konkurenčnim pravom

Gorenje deluje v številnih državah in trgih in je zavezano k ravnanju v skladu s splošnimi načeli, sprejetimi v številnih predpisih o varstvu konkurence. Politika Skupine Gorenje in obveznost vsakega zaposlenega je, da dosledno ravna v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu konkurence.