Izkaznica matične družbe

Družba: Gorenje gospodinjski aparati, d. d.

Družba skrajšano: Gorenje, d. d.

Sedež: Partizanska 12, SI-3320 Velenje, Slovenija

Telefon: +386 (0) 3 899 10 00

Telefax: +386 (0) 3 899 28 00

Revizijska hiša: Deloitte Revizija, d. o. o.

Matična številka: 5163676

Davčna številka: 72615320

Št.vpisa v sodni register: 97/01 044, štev. vložka 1/00461/00

Osnovni kapital družbe: 101.922.103,97 EUR (sklep Okrožnega sodišča v Celju - Srg 2014/32359 z dne 18. 8. 2014)

Število navadnih imenskih kosovnih delnic: 24.424.613 delnic GRVG (sklep Okrožnega sodišča v Celju - Srg 2014/32359 z dne 18. 8. 2014)

Izdane delnice GRVG: So istega razreda in dajejo imetnikom sorazmerno pravico do upravljanja po načelu vsaka delnica en glas.

Oznaka borzne kotacije: GRVG

Lastne delnice: 121.311 delnic ali 0,4967% na dan 31.12.2016

Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT (do 21. 12. 2006)

Uvedba kosovnih delnic: 1 kos (od 22. 12. 2006 - z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register)

Kotacija delnic: Ljubljanska borza, d.d., borzna kotacija in Varšavska borza