Upravljanje družbe

Upravo sestavljajo predsednik uprave in najmanj dva člana uprave, od katerih je eden delavski direktor. Število članov uprave določa nadzorni svet. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega podaljšanja. Sedanja uprava je mandat začela 19. 7. 2013 , traja pa do 19. 7. 2018.
 
Delovna področja med upravo razdeli nadzorni svet družbe v skladu z organizacijskimi predpisi. Pri imenovanju članov uprave nadzorni svet upošteva njihovo strokovno znanje, delovne izkušnje in sposobnosti vodenja ter usklajevanja različnih področij. 
 
Uprava redno, najmanj četrtletno, poroča nadzornemu svetu o vseh za poslovanje krovne družbe ali Skupine ključnih vprašanjih.
 
Člani uprave opravljajo tudi dolžnosti članov organov upravljanja v odvisnih družbah Gorenja.

Franjo Bobinac

predsednik uprave

Poklicno pot je začel v podjetju Emo Celje in se po treh letih nabiranja izkušenj leta 1986 zaposlil v Gorenju Commerce kot pomočnik direktorja izvoza. Leta 1990 je bil imenovan za direktorja izvoza v Gorenju Gospodinjski aparati, naslednje leto je prevzel funkcijo direktorja trženja. Od leta 1993 do leta 1998 je bil generalni direktor v Gorenjevem prodajnem podjetju v Parizu. Po preoblikovanju Gorenja v delniško družbo leta 1997 je postal član začasne uprave in leta 1998 član uprave, odgovoren za prodajo in marketing. Leta 2003 je bil prvič imenovan za predsednika uprave. Drugi mandat predsednika uprave je začel leta 2008, tretji mandat pa je nastopil 19. 7. 2013. Od 1. 5. 2015 dalje je kot predsednik uprave odgovoren tudi za novoustanovljeno področje korporativnega marketinga.

Ima mednarodne izkušnje z različnih poslovnih funkcij ter razpolaga s poglobljenim teoretičnim in praktičnim znanjem.

Je član Skupščine evropskega združenja proizvajalcev bele tehnike CECED, Upravnega odbora pri Gospodarski zbornici Slovenije, Upravnega odbora Poslovne šole Bled – IEDC, Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, Upravnega odbora Raziskovalnega Instituta Jožef Stefan, Sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, in predsednik Rokometne zveze Slovenije. Je podpredsednik Združenja Manager Slovenije, pred tem pa je bil pet let predsednik združenja. Je tudi član Upravnega odbora združenja managerjev jugovzhodne Evrope Summit 100.

Občasno predava na mednarodni Poslovni šoli Bled – IEDC in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je gostujoči profesor na Mednarodni podiplomski šoli Inštituta Jožef Stefan.

Je nosilec odlikovanja vitez nacionalnega reda za zasluge Republike Francije ter prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke v letu 2007 in medalje Janeza Vajkarda Valvasorja za gospodarstvenike, ki jo podeljuje Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana.

V lasti ima 4.096 delnic Gorenje (GRVG).

dr. Peter Groznik

član uprave, odgovoren za finance in ekonomiko

Diplomiral je iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (1996) in nadaljeval z magistrskim študijem na istem področju. Na ameriški poslovni šoli Kelley School of Business Univerze v Indiani je zaključil znanstveni magisterij in leta 2003 doktoriral s področja financ.

Po zaključenem doktoratu je bil krajši čas svetovalec za področje finančne regulacije v podjetju Mobitel, od leta 2005 do leta 2009 je vodil upravljanje s sredstvi v različnih podjetjih KD skladi. Leta 2009 je postal predsednik uprave KD Skladi in družbo vodil do septembra 2010.

Je lastnik podjetja za naložbeno svetovanje North Grantin. Z Gorenjem je začel sodelovati septembra 2011 kot zunanji sodelavec na področju financ. Za člana uprave za področje financ in ekonomiko je bil prvič potrjen 19. 4. 2012.

Od leta 1996 predava več predmetov na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je tudi predavatelj in gostujoči profesor na Kelley School of Business ter na Mednarodni podiplomski poslovni šoli v Zagrebu.

Prejel je več akademskih nagrad, sodeloval na seminarjih in konferencah doma in v tujini ter objavil več prispevkov v slovenskih in tujih strokovnih medijih.

V lasti ima 7.140 delnic Gorenje (GRVG).

Branko Apat

član uprave, odgovoren za operacije s področja velikih gospodinjskih aparatov ter operacije in prodajo ogrevalnih sistemov

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Mariboru, smer zunanja trgovina (1984). Leta 1988 je opravil specialistični študijski program marketinga na Cleveland State University Ohio v ZDA. V Gorenju je najprej opravljal funkcijo komercialista za izdelke in storitve izven Gorenjevega matičnega podjetja. Nadaljeval je kot vodja izvoznega področja za Bližnji vzhod. Leta 1988 je bil imenovan za pomočnika direktorja izvoza za programe zunaj področja bele tehnike in bil odgovoren tudi za trženje Gorenja v Južni Ameriki. Leta 1990 je bil imenovan za direktorja nabave, tri leta kasneje pa za direktorja trženja. Od 1999 do konca leta 2009 je bil direktor podjetja za proizvodnjo grelnikov vode Gorenje Tiki. Leta 2003 je kot izvršni direktor prevzel usklajevanje dela družb Skupine Gorenje s področja toplotne tehnike, orodjarstva in strojegradnje, od leta 2006 pa tudi dokupnega programa. Leta 2007 je prevzel funkcijo člana uprave, odgovornega za področje komplementarnih programov, nabavo in logistiko. Leta 2009 je kot član uprave postal odgovoren za celotno divizijo Aparati za dom, vključno za področje trženja. Od 1. 1. 2012 je odgovoren za operacije s področja velikih gospodinjskih aparatov ter operacije in prodajo ogrevalnih sistemov.

V lasti ima 626 delnic GRVG.

dr. Peter Kukovica

član uprave odgovoren za poslovne podporne funkcije

Mandat člana uprave Gorenja je nastopil 28. aprila 2014.

Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (1989) in nato nadaljeval s podiplomskim študijem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je najprej pridobil naziv specialist managementa in nato še magister poslovne politike in organizacije. Leta 1998 je na isti fakulteti doktoriral s področja poslovodenja in organizacije.

Tekom svoje poklicne kariere je opravljal različne funkcije. Po zaključku dodiplomskega študija je bil v družbi Iskra Zorin/Mike software d.o.o. zaposlen kot sistemski analitik, nato je bil direktor sektorja v podjetju Nissan Adria in pomočnik direktorja v podjetju Suzuki, Wolf in partnerji. Od leta 2001 do 2007 je opravljal naloge pomočnika generalnega direktorja za strateški razvoj in marketing v družbi ACH, kariero nadaljeval kot član uprave in namestnik direktorja v AMZS, d.d.. Leta 2012 je bil imenovan za predsednika družbe Iskra sistemi, pred tem je bil v obdobju 2009-2012 član uprave oz. predsednik uprave družbe Iskra MIS d.d.

Od 2003 do 2008 je bil habilitiran predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in nosilec predmeta Komercialno poslovanje s temelji trženja II.

Bil je član nadzornega sveta Vzajemne in namestnik predsednika nadzornega sveta Pošte Slovenije, predsednik nadzornega odbora AMZS, d.d., predsednik Atletske zveze Slovenije in predsednik Fundacije za šport.

Od sredine junija 2013 do nastopa mandata člana uprave Gorenja je opravljal funkcijo svetovalca predsednika uprave Gorenja. Njegovo področje dela je obsegalo iskanje rešitev za boljše obvladovanje kompleksnosti, oskrbne verige in izboljšanje stroškovne učinkovitosti ter spremljanje realizacije strateških projektov in ciljev. 

Je predsednik nadzornega sveta banke Nova KBM in član Strateškega sveta za internacionalizacijo pri GZS. 

Ne poseduje delnic Gorenje (GRVG).

 

Drago Bahun

član uprave - delavski direktor

Zaključil je študij sociologije (kadrovsko-izobraževalna usmeritev) na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani (1979) in nato še podiplomski študij na področju kadrologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kariero je začel v Rudarsko-elektroenergetskem kombinatu v Velenju leta 1979, kjer je do konca leta 1984 opravljal delo vodje službe za organizacijo poslovnega sistema.

V Gorenju je zaposlen od leta 1985, ko je nastopil funkcijo podpredsednika poslovodnega odbora sestavljene organizacije za področje družbeno-ekonomskih odnosov. Od leta 1987 do leta 1990 je bil kot član poslovodnega odbora Gorenje Gospodinjski aparati zadolžen za področje kadrov, od leta 1990 do leta 1997 pa je opravljal funkcijo direktorja kadrovsko-splošnega področja. Po preoblikovanju družbe v delniško družbo leta 1997 je postal član začasne uprave in leta 1998 član uprave, odgovoren za kadre in delavski direktor. Od leta 2003 do konca leta 2011 je opravljal funkcijo člana uprave za kadre in organizacijo ter delavskega direktorja. Od 1. 1. 2012 dalje je član uprave – delavski direktor.

Aktiven je v različnih institucijah in strokovnih združenjih (Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, Združenje delodajalcev). Je član Smučarske zveze Slovenije ter predsednik organizacijskega komiteja Planica.

V lasti ima 9.082 delnic GRVG.